Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak Kl4vier. Ze hebben voorrang op  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offertes

Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. De offerte vormt de basis voor de latere factuur,  geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Kl4vier garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in het vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen

De opdrachtgever heeft recht op 2 aanpassingen en/of herzieningen, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Diederik De Clercq tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht over voor het oorsronkelijk bedoelde gebruik van de teksten.

Artikel 6. Geheimhouding

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 8 dagen na levering of ontvangst.  Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Kl4vier is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

De betalingstermijn vermeld op de factuur  bedraagt 30 dagen en geldt als uiterste betaaldag. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur.  (art. 1147 BW)

Artikel 10. Voorschotten

Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd.

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Frank Ceulemans aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Kl4vier de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Oudenaarde.